​Jab koi dil dukhata

​Jab koi dil dukhata hai toh mai chup rahena pasand kerta hon

shayad mere jawab se baheter, waqt ka jawab hooga